Ar 1905 LDK galioja dabar ?  Foto LRS.lt      
Atpildas » Ar 1905 LDK galioja dabar ? Foto LRS.lt (0)
Reportažas 28 4.96
Siųsti šią nuotrauką kaip elektroninį atviruką .
1905 met? spalio - lapkri?io m?nesiais ? Vilni?, miesto sal?je (dabartin? Nacionalin? filharmonija), susirenka 2000 Lietuvos Didžiosios Kunigaikštyst?s žemi? (Rusijos, Ukrainos, Lenkijos, Latvijos) atstov?.
“Visuotiniu, lygiu, tiesiu ir slaptu balsavimu, neskiriant lyties, tautos ir tik?jimo” išrenkamas Organizacinis Komitetas. Šiame Seime po ilg? gin?? vienbalsiai priimti nutarimai:

- panaikinamas 1795 metais ?vykdytas Lietuvos Didžiosios Kunigaikštyst?s padalinimas;

- Seimo nutarimai ?sigalioja Kauno, Vilniaus, Gardino ir Suvalk? gubernijose;

- Ši? gubernij? žem?s yra etnin?s Lietuvos žem?s;

- Maskvos prašoma Lietuvai sutekti autonomij?;

- Toliau priimti nutarimai ir apie pad?t? Lietuvoje ir Rusijoje, apie apie b?dus atsikovoti ir ?tvirtinti laisv?, apie savivald? vals?iuose, mokyklas ir bažny?i?;

- Jonas Basanavi?ius prieš pat š? visuomen?s atstov? susirinkim? pasi?l? Lietuvos tautine v?liava pripažinti LDK v?liav? su baltu raiteliu raudoname lauke, ta?iau d?l neigiam? asociacij? su tuo metu per revoliucin? jud?jim? paplitusias raudono lauko v?liavas, LDK v?liava atrod? nepriimtina. Kiti Seimo nariai nepritar? LDK v?liavos atk?rimui vien tod?l, jog Vytis raudoname lauke visada buvo laisvos valstyb?s v?liava, o ne autonominio krašto ženklas. Tod?l nuo v?liavos atk?rimo buvo susilaikyta.

Ištraukos IŠ DIDŽIOJO VILNIAUS SEIMO NUTARIM?:

I. Pripažindami, jog dabartin? caro valdžia yra pik?iausias m?s? priešas; jog dabar prieš t? vyriausyb? pasik?l? visi rus? valstijos kraštai; jog geresn? gyvenim? galima ?gyti tik laim?jus kar? su sen?ja tvarka, susirinkime dalyvavusieji lietuviai nutar?:

šviestis, ryžtis ir stoti kovon drauge su sukilusia vis? Rusijos taut? liaudimi.


II. Lietuvos autonomija.

Kadangi Lietuvos gyventoj? reikalai pilnai gali b?ti patenkinti tiktai prie tikros m?s? krašto autonomijos ir kadangi norima, kad ir kitos Lietuvoje gyvenan?ios tautos gal?t? pilnai laisve naudotis, lietuvi? suvažiavimas nusprend?:

Reikalauti Lietuvai autonomijos au seimu Vilniuje, išrinktu visuotiniu, lygiu, tiesiu ir slaptu balsavimu, neskiriant lyties, tautos, tik?jimo.

Toji autonomiška Lietuva turi b?ti sud?ta iš dabartin?s etnografin?s Lietuvos, kaipo branduolio, ir t? pakraš?i?, kurie d?l ekonomišk?, kult?rini?, tautini? arba kit? priežas?i? traukia prie to branduolio ir kurio gyventojai priklausyti prie to nor?s.


III. Kovos priemon?s.

Kad ?gyt? autonomij?, pirmu?iausia reikalinga galutinai sugriauti dabartin? prispaudimo tvark?. Tam tikslui reikia vienyti visas Lietuvos politines partij? ir pavieni? asmen? paj?gas. Susivienijus namie, pridera mums jungtis su visomis kitomis Rusijos tautomis, kurios padeda griauti t? tvark?.

O kol kas reikia:

nemok?ti joki? mokes?i?, uždarin?ti monopolius, neleisti vaik? ? rusiškas pradžios mokyklas, neiti Kauno, Vilniaus ir Gardino gubernijose ? vals?iaus teismus ir kitas dabartines valdžios ?staigas, neleisti savo broli? ? kariuomen?, reikalui prisi?jus streikuoti visiems darbo žmon?ms miestuose ir sodžiuose.

1905 m. lapkri?io 5(18) d. šis reikalavimas ?teikiamas Rusijos premjerui S.J. Vitei. Tai pirmas viešas ir teisinis Lietuvos Seimo reikalavimas.
Lapkri?io 9 (22) d. Memorandumas ?registruotas Rusijos Ministr? Tarybos kanceliarijoje.
.

Nuotrauku spausdinimas

Albumo duomenys

 

Svastikа ir kt.2008-2009 pririnko M.J.

Nuotraukų navigacija: 648 / 718

Albumų navigacija: 11 / 16

Vartotojo duomenys

 
  • Atpildas
  • Vartotojas nuo:2008 Bir 18
  • Albumai / nuotraukų kiekis:16 / 2047

Funkcijos

Nuotraukos ypatybės

 
  • Patalpinta:2009 Rgs 11 11:25
  • Dydžiai:1018x919
  • Failo dydis:349KB

Žymelės

Pasiūlyti daugiau žymelių

Pasiūlykite savo žymelių (atskirtų kableliais)

Galite siūlyti bet kokias žymeles, kurios jūsų manymu yra tinkamos nuotraukai ir kurių nėra jau esančiame žymelių sąraše. Jei nuotraukos autorius nuspręs, kad jūsų pasiūlymas šiai nuotraukai tinkamas, jis galės priimti pasiūlymą ir jis atsiras nuotraukos žymelių sąraše.